BİSAM Kadın İşçi Raporu Yayımlandı!

BİSAM’ın “Metal İşçilerinin Mesleki Sağlık Riskleri ve Sağlık Durumları” isimli araştırması 5 Mart 2021 tarihinde yayımlandı.

Ocak-Şubat 2020 tarihleri arasında Metal İşçilerinin Mesleki Sağlık Riskleri ve Sağlık Durumları Araştırması’na cevap veren 1374 işçi arasından, kadın işçilerin cevaplarından yola çıkarak yapılan; daha sonra geniş bir şekilde yayınlanacak olan raporun öncülü olan bu çalışma, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle hazırlanmıştır.

Araştırmada öne çıkan sonuçlar şöyledir:

  • Metal işçisi kadınların yaklaşık yarısı evliyken, bekâr ve boşanmış olanların oranı erkeklere göre yüksek

Araştırmaya katılan kadın işçiler ile erkek işçiler arasında medeni durum açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farkın oluştuğu görülmektedir. Erkeklerde evli olanların oranı yüzde 77,9 iken kadınlarda bu oran yüzde 54,3’tür. Bekâr kadınların oranı yüzde 32,6, eşinden ayrılmış olan kadınların oranı yüzde 12 iken, erkeklerde bu oran sırasıyla yüzde 19,3 ve yüzde 2,5’tir.

  • Lisans ve üstü eğitim gören kadın işçilerin oranı daha fazla

Kadın ve erkek işçiler arasında eğitim düzeyi açısından istatistik olarak anlamlı bir fark görülmemektedir. Buna karşın gözlem sayısı düşük olsa da lisans ve üstü eğitim görenler arasında kadınların oranı daha yüksektir. Meslek liselerinde erkeklerin, düz liselerde ise kadınların oranı daha yüksek olarak görülmektedir.

  • Kadın işçilerin daha fazla tanılı hastalığı: Kadın işçilerinin dörtte biri kas ve iskelet hastalığına sahip

Araştırmaya katılan kadın işçilerin 55’i (%60) tanısı konulan bir hastalığının olmadığını ifade ederken, 37’si (%40) tanılı bir hastalığının olduğunu söylemektedir. Kadın işçiler istatistiksel olarak anlamlı bir biçimde erkeklerden daha fazla tanılı hastalığa sahiptir. Kadınlarda tanılı hastalık oranı yüzde 40 iken erkeklerde bu oran yüzde 30’dur.

  • Kadın işçilerin üçte biri montaj ve trafo ile ilgili işler yapıyor

Metal sektöründe kadınların yüzde 31,9’u trafo ve montaj işlerinde çalışmaktadır. Bu oran, tanımsız diğer işlerde yüzde 20,9, bakım ve kalite kontrol işlerinde yüzde 13,2, Paketleme-Depo-Lojistik-Yükleme işlerinde ise yüzde 12,1’dir. Erkeklerde ise en çok yapılan işlerde tanımsız diğer işler yüzde 20,4 ile ön sıradayken, trafo ve montaj işi yüzde 13,9 ile ikinci sıradadır.

  • Kadınların üçte ikisine yakını baş ağrısı ve göz yorgunluğu yaşıyor

Kadınların yüzde 70’i boyun, omuzlar, kollar veya elleri etkileyen kemik, eklem veya kas sorunları; yüzde 50,6’sı kalça, bacaklar veya ayakları etkileyen kemik, eklem veya kas sorunları; yüzde 60,5’i sırtı ve belli etkileyen sorunlar ile baş ağrısı ve göz yorgunluğu yaşadığını ifade etmektedir. Kadınlar baş ağrısı ve göz yorgunluğunu erkeklere göre istatistiksel olarak anlamlı bir biçimde daha fazla yaşamaktadır.

  • En sık kullanılan koruyucu donanım eldivendir

Kadınlar arasında en düzenli kullanılan koruyucu donanım yüzde 92 ile eldivendir. Bu kadınların yaptığı işlerin niteliği ile yakından  ilgilidir. En fazla kullanılan koruyucu donanımlarda, ikinci sırada % 87 ile iş tulumu, üçüncü sırada yüzde 56,4 ile gözlük gelmektedir. Gaz maskesi ve baret en az kullanılan koruyucu donanımdır.

  • Kadın işçiler erkek işçilere göre daha az kilo sorunu yaşıyor

Metal işçisi kadınlar, erkeklere göre daha az kiloludur. Kadınların yarısı normal kilosundayken, erkeklerde bu oran yüzde 30,4’tür. Buna karşın kilolu kategorisinde olan kadınların oranı yüzde 27,9 iken, erkeklerin yarısı kiloludur. Zayıf olan kadınların oranı yüzde 12,8 iken, zayıf olan erkeklerin oranı yüzde 2,4’tür. Kadın işçilerin ortalama boyu 164 cm iken erkeklerin ortalama boyu 175 cm’dir.

Araştırmaya ulaşmak için görsele tıklayınız.